കമ്പനി വാർത്തകൾ

  • 2020, we pass together

    2020, ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കടന്നുപോകുന്നു

    സമയം പറക്കുന്നു, ഒരു തൽക്ഷണം, 2020 ന്റെ അര വർഷം കഴിഞ്ഞു. COVID-19 കാരണം ലോകമെമ്പാടുമുള്ള എന്റർപ്രൈസസും ജീവനക്കാരും പോലും കഴിഞ്ഞ ആറുമാസത്തിനുള്ളിൽ ഒരു പുതിയ പരീക്ഷണത്തിന് വിധേയമായി. പകർച്ചവ്യാധി ബാധിച്ച 2020 ന്റെ തുടക്കത്തിൽ കമ്പനിയുടെ ആരംഭം d ...
    കൂടുതല് വായിക്കുക