ഫാക്ടറി

BLCH ഫാക്ടറി

装配车间 图片_修改尺寸后

FRL അസംബ്ലി വർക്ക് ഷോപ്പ്

自动化车间图片 2_副本

യാന്ത്രിക അസംബ്ലി വർക്ക്‌ഷോപ്പ്

CNC_副本

മെറ്റൽ മെഷീനിംഗ് വർക്ക്‌ഷോപ്പ്

05

FRL അസംബ്ലി വർക്ക് ഷോപ്പ്

6

യാന്ത്രിക അസംബ്ലി വർക്ക്‌ഷോപ്പ്

14_副本

റോബോട്ടിക് ആയുധ ശില്പശാല

001

FRL പരിശോധന

接头测试_副本

ന്യൂമാറ്റിക് ഫിറ്റിംഗ്സ് പരിശോധന

17

ന്യൂമാറ്റിക് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വെയർഹോസു